REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DIETETYCZNYCH

Dietetyk kliniczny Aleksandra Ganczar

§1

Postanowienia ogólne

Regulamin opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.184, 1618, 1634., z późn. zm.);  Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, tj. z dnia 26 stycznia 2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 184); Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, z 2015 r. poz. 1854, z 2016 r. poz. 615.) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 Rozdział 1 -14)

 1. Regulamin określa:

      a) Zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez dietetyk kliniczną Aleksandrę Ganczar,

      b) Procedury wykonywania usług, konsultacji, a także innych świadczeń oraz zasady pracy z Pacjentem,

      c) Zasady przechowywania dokumentacji medycznej/dietetycznej oraz przechowywania, przetwarzania i archiwizowania oraz usuwania danych osobowych pacjentów.

2. Regulamin dotyczy usług dietetycznych świadczonych stacjonarnie przez dietetyk Aleksandrę Ganczar w gabinecie dietetycznym.

3. Usługi obejmują poradnictwo oraz edukację żywieniową głównie z działu dietetyki klinicznej.

4. Dietetyk Aleksandra Ganczar posiada udokumentowane uprawnienia do prowadzenia terapii dietetycznej w zakresie oferowanych usług, a nadto działa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami, jak również z poszanowaniem praw pacjenta, zasad etyki i poufności.

5. Dietetyk jest zobowiązany do zachowania w pełnej tajemnicy informacji dotyczących pacjenta w tym kwestionariusza osobowego.

6. Konsultacje w ramach świadczonych usług dietetycznych NIE zastępują porady lekarskiej.

7. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki dietoterapii wynikające z zatajenia lub podania błędnych informacji na temat stanu zdrowia lub/i niewłaściwego stosowania planu żywieniowego wybiórczego czy sprzecznego z rekomendacjami dietetyk Aleksandry Ganczar.

8. Pacjent jest zobowiązany do nieudostępniania osobom trzecim efektu pracy Dietetyka, to jest wszelkich otrzymanych materiałów i treści, w tym diet, planów żywieniowych. Z tego względu na fakt, iż diety przygotowywane są indywidualnie, przekazanie ich osobom trzecim może zagrozić ich zdrowiu i życiu. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za następstwa udostępnienia osobom trzecim materiałów i treści uzyskanych przez Pacjenta w związku ze świadczeniem usług dietetycznych.

9. W przypadku zaniedbania obowiązku, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, wobec Pacjenta mogą zostać wyciągnięte konsekwencje prawne.

10. Akceptacja regulaminu przebiega poprzez uiszczenie opłaty za usługi dietetyczne.

§2

Definicje

Cennik – wykaz świadczonych usług dostępny w gabinecie.

Opłata – kwota wynagrodzenia należnego za usługę, pakiet usług lub jakiekolwiek inne świadczenie, której wysokość jest wskazana w Cenniku lub jest ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju sprawy, przeprowadzonych badań i informacji uzyskanych od pacjenta,

Pacjent – osoba fizyczna, pełnoletnia, poczytalna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług dietetycznych,

Pacjent niepełnoletni – osoba, która nie ukończyła 18 roku życia lub/i nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystająca z usług dietetycznych za zgodą i pod nadzorem opiekuna prawnego, wyznaczonego kuratora lub innej osoby lub instytucji wyznaczonej do opieki nad pacjentem,

Usługa – konsultacja dietetyczna, obejmująca szczegółowy wywiad żywieniowo – zdrowotny, pomiary antropometryczne m.in. wysokości ciała, obwodów, masy ciała, analizę składu ciała oraz udzielenie porad żywieniowych, jadłospis opracowany na podstawie wyników antropometrycznych, zapotrzebowania energetycznego, stanu zdrowia, alergii pokarmowych, przyjmowanych leków itp.,

Dane wrażliwe – imię i nazwisko, data urodzenia, informacje na temat stanu zdrowia w tym dokumentacja medyczna, przebyte choroby, alergie, leki, masa ciała, wzrost, tryb życia, płeć, stan fizjologiczny, adres email, numer telefonu,

Kwestionariusz osobowy – dokument zawierający dane wrażliwe oraz pytania odnośnie nawyków żywieniowych, stylu życia i pomiarów antropometrycznych.

§3

 Procedura diagnostyczno-konsultacyjna

1. Dietetyk Aleksandra Ganczar świadczy usługi w formie wizyt w gabinecie przy ul. Warzywnej 5 w Nowogrodzie Bobrzańskim,

2. Każda konsultacja, usługa i wytworzone w związku z nimi informacje są indywidualnie przygotowane dla konkretnego pacjenta w związku z zawarciem umowy cywilno prawnej, stanowią własność intelektualną Dietetyk Aleksandry Ganczar

3. Gabinet zastrzega sobie prawo do zlecenia dodatkowych badań w celu dokonania dokładnej analizy przypadku. Jeżeli występują podejrzenia chorób, w związku z dolegliwościami dietetyk może zlecić dodatkowe badania: m.in. badania krwi – genetyczne, nietolerancji pokarmowych, badania USG, przeciwciał dotyczących podejrzewanych chorób, analiza moczu i kału, włosa, badania w kierunku pasożytów, bakterii, grzybów i inne. Wiązać się to może z dodatkowymi kosztami, których wysokość zależna jest od złożoności problemu, ilości i jakości badań, obowiązujących na rynku cen.

4. W przypadku odmowy wykonania badań lub badań dodatkowych przez pacjenta lub nie wykonania zleconych badań dietetyk ma prawo zakończyć współpracę z pacjentem. Opłaty pobrane od pacjenta nie podlegają w takiej sytuacji zwrotom.

5. Pacjent zobowiązany jest do zaakceptowania długotrwałego procesu dietoterapii, którego nie można przyspieszyć za pomocą suplementów lub leków. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za zbyt długie lub zbyt krótkie stosowanie diety.

§4

Prawa i obowiązki Pacjenta

Pacjent ma prawo do:

1. Uzyskania fachowej porady dietetycznej i rzetelnie przygotowanego planu żywieniowego w ciągu 14 dni od dnia wizyty, (późniejsze przesłanie menu wiąże się z otrzymaniem 5 % zniżki na kolejną dietę),

2. Przełożenia wizyty, nie później niż 24h przed planowanym terminem,

3. W razie uzasadnionej potrzeby Pacjent kontaktuje się z Dietetykiem za pomocą poczty e-mail lub telefonu lub komunikatorów internetowych,

4. Wyboru osoby do odbioru dokumentacji dietetycznej,

5. Ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej i dietetycznej.

6. Konsultacji z lekarzem przed rozpoczęciem diety o możliwości jej stosowania.

7. Spóźnić się 15min od ustalonej godziny wizyty, bez ponoszenia konsekwencji, jeśli jednak czas ten przekroczy 20 min wizyta zostaje odwołana.

Pacjent ma obowiązek:

1. Przestrzegać regulaminu.

2. Osobiście udzielić Dietetykowi wszelkich niezbędnych informacji celem sporządzenia wywiadu zdrowotno – żywieniowego, który jest niezbędny do ułożenia przez dietetyka prawidłowej diety.

3. W trakcie korzystania z usług Dietetyka zobowiązany jest podawać Dietetykowi wyłącznie prawdziwe dane oraz każdorazowo informować Dietetyka o ich zmianach.

4. Nie będzie samodzielnie dokonywać żadnych zmian w ułożonych przez Dietetyka dietach.

5. Konsultowanie z Dietetykiem chęci wprowadzenia zmian do zaleceń Dietetyka i ułożonych przez Dietetyka diet.

6. Udzielenie pełnej i prawdziwej informacji dotyczącej jego stanu zdrowia a także poinformowanie o zmianie stanu zdrowia,

7. Pacjent wyraża zgodę na terapię dietetyczną i zobowiązuje się stosować ułożoną przez Dietetyka dietę oraz świadomy jest potrzeby dalszych wizyt kontrolnych.

§5

Prawa i obowiązki Dietetyka

Dietetyk ma prawo do:

1. Odmówienia konsultacji osobom nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych substancji odurzających, zachowującym się obraźliwie.

2. Odmówienia konsultacji w przypadku, gdy nie posiada on dostatecznej wiedzy o prowadzeniu żywieniowym danej jednostki chorobowej lub innych dolegliwości.

3. Zmiany terminu wizyty, nie później niż 24h przed planowanym terminem. Późniejsze przełożenie spotkania skutkuje otrzymaniem przez Pacjenta zniżki 5% na kolejną wizytę w dogodnym dla niego terminie.

4. Skierowania na badania w celu dalszej diagnostyki Pacjenta, jeśli uzna to za stosowne.

5. Odmówienia ułożenia jadłospisu, gdy nie otrzymał on stosownej opłaty z tego tytułu.

Dietetyk ma obowiązek:

1. Po spełnieniu obowiązków przez Pacjenta, Dietetyk zobowiązuje się do ułożenia indywidualnej diety w terminie 14 dni od momentu otrzymania zapłaty lub zaksięgowania zapłaty na koncie bankowym za usługę.

2. Rzetelnie i zgodnie z etyką zawodową przeprowadzić wywiad żywieniowy oraz konsultacje pacjenta.

3. Zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące wyników pracy z pacjentem, w tym stanu jego zdrowia.

 

§6

Zasady płatności za usługę

1. Cennik usług znajduje się w gabinecie oraz na stronie internetowej www.aleksandradietetyk.pl

2. Płatności za usługę dokonuje się gotówką w gabinecie przed konsultacją lub przelewem 2 dni robocze przed wizytą.

3. Za każdą otrzymaną usługę pacjent otrzymuje fakturę.

4. Pacjent zobowiązany jest do zapłaty za usługę gotówkowo lub przelewem bankowym na rachunek o numerze
75 1050 1575 1000 0092 5405 9034

§7

Reklamacja

1. Pacjent może złożyć reklamację w formie pisemnej do właściciela firmy.

2. Reklamacje rozpatrywane są do 14dni od otrzymania dokumentu.

3. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe, przyczynę reklamacji i podpis osoby zgłaszającej.

4. Pacjentowi wiadome jest, że przygotowana dla niego dieta jest opracowywana z dbałością o jego zdrowie i wg aktualnej wiedzy naukowej, lecz z uwagi na złożoność problemu oraz organizmu ludzkiego nie zawsze skutki jej stosowania są możliwe do przewidzenia, a efekty końcowe pewne. Dietetyk nie bierze, zatem odpowiedzialności za brak oczekiwanych skutków lub za negatywne skutki stosowania diety, gdy pacjent dokonał wszelkich starań mających na celu osiągnięcie oczekiwanych efektów stosując się do zaleceń dietetyk Aleksandry Ganczar.

§8

Dokumentacja medyczna i dietetyczna

1. Dietetyk ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej, za zgodą pacjenta, w celu uzyskania informacji na temat jego stanu zdrowia, co pozwala na wdrożenie odpowiedniego leczenia żywieniowego.

2. Dokumentacja dietetyczna może zostać udostępniona pacjentowi i osobie upoważnionej pisemnie przez pacjenta na druku dostępnym w gabinecie na mocy aktualnych przepisów prawa.

§9

Ochrona prywatności

Informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dietetyk kliniczny Aleksandra Ganczar

Kontakt z administratorem: telefon 663 447 943 mail: dietetyka.ganczar@gmail.com oraz kontakt osobisty.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1. Przygotowania indywidualnego planu żywieniowego, zaleceń dietetycznych, zaleceń stylu życia.

2. Przekazywania Pani/Panu poniżej wymienionych informacji, które mogą być realizowane przez wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jest Pani/Pan użytkownikiem (np.telefonów komórkowych i stacjonarnych, tabletów, komputerów:

Informacje dotyczą:

– proponowanych terminów, zmian lub odwoływania terminów konsultacji,

– informacji o promocji lub wynikach ewentualnych konkursów, w których Pan/Pani za własną zgodą weźmie udział,

– przekazywania Pani /Panu narzędzi do wykonywania usług tj. pytań, ankiet, planów żywieniowych, zaleceń, wyników badań z analizatora składu ciała,

3. Dane osobowe, które są niezbędne do wykonania usługi:

– imię i nazwisko, data urodzenia, dane antropometryczne (masa ciała, wzrost, obwody ciała), dane z analizatora składu ciała, wywiad zdrowotny (przebyte oraz istniejące choroby, przebyte czy planowane zabiegi i operacje, dolegliwości, zażywane leki, suplementy, stosowane diety, alergie, nietolerancje pokarmowe),

– wywiad dotyczący stylu życia (charakter wykonywanej pracy, wykonywana aktywność fizyczna, stosowanie używek, udział stresu w życiu codziennym itp.),

– dane do kontaktu (telefon komórkowy i/lub stacjonarny i/lub adres email i/lub adres domowy),

– oświadczenia oraz zgody podpisywane przez pacjenta.

4. Sposób przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe w tym: kwestionariusz osobowy, wszelkie zgody i oświadczenia będą przechowywane w gabinecie dietetycznym w szafce zamkniętej na klucz. Klucz ten będzie tylko do dostępu dietetyk Aleksandry Ganczar.

Jadłospis oraz zalecenia, w których również będą znajdowały się Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na serwerze programu kcalmar.pro zabezpieczonym hasłem dostępu, dodatkowe zabezpieczenie to hasło do komputera.

5. Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez minimum 2 lata lub do odwołania zgody.

6. Prawa przysługujące osobie, której dotyczą dane osobowe

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

– prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,

– prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

– prawo wniesienia skargi do GIODO (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia

§10

Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w gabinecie dietetycznym dla każdej osoby zainteresowanej współpracą.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych stosownych aktów prawnych.

3. Dietetyk zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą ogłoszone na stronie: @aleksandradietetyk i www.aleksandradietetyk.pl

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2019